Стеллажи Окружающий мир Олломочин, оллолво дептылэӈин

Е. В. Бурмакин

Олломочин, оллолво дептылэӈин

Лов и обработка рыбы

Эр книга улгучэндерэн, он колхозникил кэтэтмэрит оллоло бултадедатын, тадук оллодук аямамал дептылэе он одядатын.

Экур дукувчал

 • Введение
 • Олломочин
  • 1. Упкаттыл тыливкэл
   • а. Олломочивур
   • б. Олломочивурва сукчавридуктын одёмачин
  • 2. Ирувкал неводыл
   • а. Амуттыл тадук бирадыл неводыл
   • б. Бираду олломочин
   • в. Амудилду олломочин
   • г. Неводыт олломочинма механизациян
  • 3. Илитмал адылил
   • а. Илитмал сэннгэдыл адылил
   • б. Рамнаил адылил
  • 4 Эенмэл адылил
   • а. Эенмэлди адылилди олломочин
   • б. Хэрэдыл адылил
   • в. Угудыл адылил
  • 5. Мережал
 • Оллолво дептылэӈин
  • 1. Оллолво доӈотон тугэ
  • 2. Оллолво хемурилгин тадук доӈотон дюга
  • 3. Оллолво нэкчэн эласа-да доӈотоду дуннэду
  • 4. Оллолво турумин
  • 5. Оллолво хуӈтумэлчэлди дептылэӈин
 • Приложение. Русский текст
Бурмакин Е. В.. Олломочин, оллолво дептылэӈин
На эвенкийском и русском языках
Бурмакин Е. В. Олломочин, оллолво дептылэнгин = Лов и обработка рыбы. — Л.: Госучпедгиз, 1940. — 84 с.